BHP

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY:

 • Kompleksowe zarządzanie BHP w klinikach oraz gabinetach zabiegowych: lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych etc. uwzględniające specyfikę w/w branży.
 • Kompleksowe zarządzanie BHP w firmach o specyfice administracyjno-biurowej oraz informatycznej etc. uwzględniające specyfikę w/w branży.
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowej
 • Opracowywanie procedur BHP np. procedury poekspozycyjne-zakłucia, zranienia
 • Opracowywanie rejestrów, wykazów związanych z narażeniem na czynniki biologiczne, rakotwórcze i mutagenne
 • Opracowywanie instrukcji BHP urządzeń/stanowisk
 • Opracowanie rejestrów szkoleń
 • Opracowanie rejestrów pomiarów czynników szkodliwych
 • Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej
 • Stały nadzór BHP nad Państwa działalnością
 • Analiza stanu BHP-prowadzenie auditów i przeglądów placówek pod kątem wymogów BHP i sanitarno-higienicznych
 • Wsparcie w zleceniu wykonania pomiarów i badań czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy oraz opracowanie dokumentacji z wyników pomiarów

SZKOLENIA BHP - SPRECYZOWANE DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH, KOSMETOLOGII ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

 • Szkolenia wstępne z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Instruktaż ogólny
 • Prowadzenie/Udział w instruktażu stanowiskowym
 • Prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców w zakresie BHP
 • Szkolenia z podstaw w zakresie udzielania I Pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenia z podstaw w zakresie ochrony PPOŻ
 • Szkolenia z zakresu ergonomii i umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy
 • Szkolenia z Minimum Sanitarnego dla pracowników branży gastronomicznej

PRZEBIEG SZKOLEŃ:

Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego oraz kosmetyczek etc.

Program szkolenia powstał w oparciu o doświadczenie zdobyte w placówkach służby zdrowia, gabinetach kosmetycznych oraz administracyjno-biurowych etc. i praktycznej znajomości zagrożeń występujących w tego rodzaju pracach. Obejmuje między innymi:

 • przedstawienie i omówienie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą – z naciskiem w szczególności na czynniki chemiczne i biologiczne występujące w procesie pracy pracowników służby zdrowia, a także fizyczne – m. in. promieniowanie el. magnetyczne, jonizujące.
 • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP, omówienie nowoczesnych środków ochrony indywidualnej m.in. chroniących w kontakcie z materiałem biologicznym.
 • omówienie wypadków specyficznych dla służby zdrowia – zakłucia, zranienia, postępowanie poekspozycyjne, wypadki związane z przemieszczaniem się ludzi w pracy biurowej, postępowanie w razie zaistnienia wypadku.

FORMY SZKOLEŃ:

 • Szkolenia w postaci wykładów, prezentacji, kursów.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 • Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy klienta.
 • Oragnizujemy także szkolenia w formie e-learningu, dzięki czemu szkolenie można odbyć w delegacji, domu czy biurze w kontakcie z osobą szkolącą (samokształcenie kierowane na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia oraz indywidualnych klonsultacji).

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Szacowanie i opracowanie ryzyka związanego z narażeniem na czynniki biologiczne
 • Szacowanie i opracowanie ryzyka związanego z narażeniem na czynniki chemiczne (dezynfekcja)
 • Opracowywanie wyników i poziomu ryzyka
 • Określanie działań korygująco – zapobiegawczych
 • Wydawanie oświadczeń o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku